تولید و فروش نهال
نهالستان مهندس عاطفی
لوح تقدیر بمناسبت معرفی اولین رقم گردو صلاح شده- جشنواره ملی گردو
  لوح تقدیر بمناسبت معرفی اولین رقم گردو صلاح شده- جشنواره ملی گردو
لوح جشن واره ملی گردو بمناسبت یافته های علمی نگارنده -جشنواره ملی گردو
لوح جشن واره  ملی گردو بمناسبت یافته های علمی  نگارنده -جشنواره ملی گردو
جشنواره ملی گردو
جشنواره ملی گردو
تقدیر نامه معرفی رقم جمال از موسسه تحقیقات بذر و نهال
تقدیر نامه معرفی رقم جمال از موسسه تحقیقات بذر و نهال
تقدیر نامه تولید کننده برتر شهرستان
تقدیر نامه تولید کننده برتر شهرستان
تقدیر نامه معرفی رقم گردوی دماوند
تقدیر نامه معرفی رقم گردوی دماوند
تقدیر نامه دانشگاه شاهرود
تقدیر نامه  دانشگاه شاهرود
گواهی مدیریت سازمان خواربار جهانی فائو
گواهی مدیریت سازمان خواربار جهانی فائو