تولید و فروش نهال
نهالستان مهندس عاطفی

لیست نهال های تولید دانه دارتولیدی در نهالستان های این موسسه در سال جاری

ردیف

نام محصول

نام رقم (نوع پیوند)

نام پایه (نوع ریشه)

سن نهال پیوندی

زمان رسیدن محصول

1

سیب

گلدن

بذری وپایه مالینگ 111 MMو 106MM

2و1

اوایل مهر

2

سیب

رد

بذری وپایه مالینگ 111  MMو 106MM

2و1

اوایل مهر

3

سیب

گالا

بذری و پایه مالینگ MM106

2و1

اوایل شهریور

4

سیب

گلاب کهنز-گلبهار

بذری و پایه مالینگ MM106

2و1

اوایل تیر

5

سیب

گرانی  اسمیت

بذری و پایه مالینگ MM106

2و1

اواخر مهر

6

سیب

delbardestival

دورنگ

بذری و پایه مالینگ MM106

2و1

اوایل تیر

8

گلابی

اسپادونا

گلابی بذری وپایه Quince Aوپایه Pear dwarf

2و1

اوایل مرداد

9

گلابی

اسپادونا-درگزی

گلابی بذری وپایه Quince Aوپایه Pear dwarf

1

اواخر شهریور

10 به اصفهان-ویدوجا بذری-QA 2 اواسط شهریور
 

پایه های بذری همان نهال متداول سنتی است که ریشه آن از طریق بذر آن گونه تکثیر و از رقم مربوطه پیوند گردیده