تولید و فروش نهال
نهالستان مهندس عاطفی

لیست نهال های هسته دار و آجیلی تولیدی در نهالستان های موسسه در سال جاری

ردیف

نام محصول

نام رقم (نوع پیوند)

نام پایه (نوع ریشه)

سن نهال

زمان رسیدن محصول

1

آلبالو

سیگانی

مهلب

2

اوایل تیر

2

آلبالو

بوترمو

مهلب

2

اواسط تیر

3

گیلاس

سیاه

Gesila 6 مهلب و

2

اواخرتیر

4

گیلاس

صورتی

مهلب

2

اواخرتیر

5

آلو

شابلون معمولی و آمریکای

میروبالان ب

2

اواسط مرداد

6

آلو

قطره طلا

میروبالان ب

2

اواسط مرداد

7

گوجه

گوجه سبز

میروبالان ب

2

اوایل تیر

8

زرد آلو

شاهرودی

زردآلو تلخه و میروبالان بذری

2

اوایل تیر

9

زرد آلو

رجبعلی

زردآلو تلخه و میروبالان بذری

2

اواسط تیر

10

زرد آلو

شاهرودی-جهانگیری

زردآلو تلخه و میروبالان بذری

2

اواسط تیر

11

هلو

جی اچ هیل ( زعفرانی )

شفتالو

1و2

اواخر مرداد

12

هلو

آلبرتا

شفتالو

1و2

اواخر مرداد

13

هلو

زعفرانی پیش رس

شفتالو

1و2

اوایل تیر

14

هلو

انجیری

شفتالو

1و2

اواسط مرداد

15

شلیل

استارک (مغان )

شفتالو

1و2

اواسط مرداد

16

شلیل

کیوتا

شفتالو

1و2

اوایل مرداد

17

شلیل

سانکینگ

شفتالو

1و2

اوایل مرداد

18

بادام دیر گل

شماره های 12،17،21

بادام تلخ

1و2

اواخر مرداد

19

گردو پیوندی

جمال،چندلر،هارتلی،دماوند

فرانکت

بذری

1و2

اواخر شهریور

لیست کامل نهال های دانه دار تولیدی در نهالستان های این موسسه در سال جاری

ردیف

نام محصول

نام رقم (نوع پیوند)

نام پایه (نوع ریشه)

سن نهال پیوندی

زمان رسیدن محصول

1

سیب

گلدن

بذری وپایه مالینگ 111 MMو 106MM

2و1

اوایل مهر

2

سیب

رد

بذری وپایه مالینگ 111 MMو 106MM

2و1

اوایل مهر

3

سیب

گالا

بذری و پایه مالینگ MM106

2و1

اوایل شهریور

4

سیب

گلاب کهنز

بذری و پایه مالینگ MM106

2و1

اوایل تیر

5

سیب

گرانی اسمیت

بذری و پایه مالینگ MM106

2و1

اواخر مهر

6

سیب

delbardestival

دورنگ

بذری و پایه مالینگ MM106

2و1

اوایل تیر

7

گلابی

کوشیا

گلابی بذری وپایه Quince Aوپایه Pear dwarf

2و1

اوایل مرداد

8

گلابی

درگزی

گلابی بذری وپایه Quince Aوپایه Pear dwarf

1

اواخر مرداد

9 به اصفحان -ویدوجا بذری -QA 2 شهریور

پایه های بذری همان نهال متداول سنتی است که ریشه آن از طریق بذر آن گونه تکثیر و از رقم مربوطه پیوند گردیده